Interactive Audio-Visual Art installation for The first Valmiera International Multimedia Festival

HELIO INTROSPECTION*
It is an interactive audio-visual installation that invites you to use sound to create light in a graphic drawing to visualize your inner voice and emotions.

"helio introspection," in its philosophical sense, could represent natural elements such as sunlight as a means of self-reflection and self-examination.

In general, the concept of introspection can be a valuable tool for exploring the complex relationship between sensory experience and our interpretation. By examining our inner experiences and thought processes, we can better understand how we perceive and interpret the world around us, including the interaction of light and sound.HELIO INTROSPECTION* LV
Ir interaktīva audio-vizuāla instalācija, kas aicinai izmantot skaņu gaismas radīšanai grafiskā zīmējumā kā līdzekli savas iekšējās balss un emociju vizualizēšanai.

"helio introspekcija" tās filozofiskājā nozīmē varētu attēlot dabisko elementu, piemēram, saules gaismas, izmantošanu kā līdzekli pašrefleksijai un pašpārbaudei.

Kopumā introspekcijas jēdziens var būt vērtīgs instruments, lai izpētītu sarežģītās attiecības starp maņu pieredzi un mūsu interpretāciju. Izpētot savu iekšējo pieredzi un domāšanas procesus, mēs varam iegūt dziļāku izpratni par to, kā mēs uztveram un interpretējam apkārtējo pasauli, tostarp gaismas un skaņas mijiedarbību.